ENDS social -->
محصولاتشرکت سایبان و چادر سایه افکن

چتر های تبلیغاتی


امروزه نیاز به فضاهای سرپوشیده موقت بسیار احساس میگردد سایبان های چتری پاسخ مناسبی برای این نیازها محسوب میشوند چراکه از یک سو بدون نیاز به نصب قابل بهره برداری هستند و از سوی دیگر از قابلیت جمع شدن و جابجایی برخوردارند.سایبان های چتری با دو نوع پایه آهنی و پلاستیکیبابازشویی 2متر و 2/5 متر در بازار عرضه میگردد

فرم سفارش محصول


 

    

 

 

 

Label